Breaking News

ਬਿਨਾਂ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਟ ਅਟੈਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ,ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਾਗਰਟ ਜੀ |ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ “ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਹੱਦਿਅਮ” ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 7000 ਸੂਤਰ ਲਿਖੇ |ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਹੈ |ਵਾਗਰਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਘਾਤ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਵਿਚ blockage ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਨ ਦੀ ਐਸੀਡਿਟੀ |

 

ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਦ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਂਗੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਜਲਣ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ,ਖੱਟੇ-ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ,ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਸੀਿਟੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਪੇਟ ਦੀ ਐਸੀਡਿਟੀ ਜਦ ਵਧਦੇ-ਵਧਦੇ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੂਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਜਦ ਖੂਨ ਵਿਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਐਸੀਡਿਟੀ ਖੂਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਨਲੀਆਂ ਵਿਚ blockage ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ heart attack ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ |

ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਹੈ |ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ……………

ਵਾਗਰਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਖੂਨ ਵਿਚ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ ਜੋ ਖਾਰੀਆਂ ਹੋਣ |ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |ਖਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਜਾਬੀ ਹੁਣ ਤੇਜਾਬ ਅਤੇ ਖ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (acid and alkaline ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) netural ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ |

ਵਾਗਰਟ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਖਾਓ ਤਾਂ ਖੂਨ ਵਿਚ ਐਸੀਡਿਟੀ natural ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ |ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁਛੋਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਸਕੀਏ ?

ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖਾਰੀਆਂ ਹਨ |ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ |ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਖਾਰੀ ਚੀਜ ਹੈ ਲੌਕੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁੱਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ |ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਰ ਖਾਰੀ ਚੀਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ ਲੌਕੀ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਓ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਲੌਕੀ ਖਾਓ |

3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਲੌਕੀ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ |ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ |ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਗਰਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਨ ਵਿਚੋਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਲੌਕੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ |ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਕੀ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ |

ਰੋਜਾਨਾ ਲੌਕੀ ਦਾ ਰਸ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ toilet ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਤੋਂ 300 ਮਿ.ਲੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ |

ਇਸ ਲੌਕੀ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਖਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਇਸ ਵਿਚ 7 ਤੋਂ 10 ਪੱਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਮਿਲਾ ਦਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰੀ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ 7 ਤੋਂ 10 ਪੱਤੇ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਪੁਦੀਨਾ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਸੇਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾਓ |ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਮਕ ਕਾਲਾਣ ਸੇਧਾ ਹੀ ਪਾਓ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਆਯੋਡੀਨ ਯੁਕਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ |

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੌਕੀ ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਰੂਰ ਕਰੋ |2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ heart ਦੀ blockage ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ |21 ਵੇੰ ਦਿਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |

ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ |ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ |ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮੋਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਣਗੇ |ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਦਾਨ ਕਰ ਦਵੋ |ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿਸੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਦੇ ਦਵੋ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …