Breaking News

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ …..

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਾਦ ,ਖਾਜ ,ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੱਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਚਰਮ ਯਾਨਿ ਸਕਿੰਨ ਡਿਜੀਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ |ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ |

ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ |ਦਾਦ ਨਾਲ ਜੋ ਕਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਿਜਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ |ਅਜਿਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕਿਜਮਾ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹੈ |ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ……………………..

ਇਕਿਜਮਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ…………………….

– ਚਮੜੀ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਦਾਣੇ

– ਖੁਜਲੀ

– ਜਲਣ

– ਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲਾਵ

– ਬੁਖਾਰ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਮਿਲੋ |

ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ………………………..

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਆਦਾਤਰ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਬਣ ,ਚੂਨਾ ,ਡਿਟਜਰਟ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ,ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਵਿਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ,ਕਬਜ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਿਕਾਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾਦ ,ਖਾਜ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |

ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਕਰੇ ਬਚਾਅ……………………..

– ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਬਣ ,ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਡਿਟਜਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |ਜਿਆਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵੋ |ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਸਰੀਨ ਸੋਪ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |- ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ |

– ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰੋ |ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਵਿਚ ਗੈਪ ਨਾ ਰਹੇ |ਗੈਪ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਦ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

– ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਡਿਟਜਰਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ |ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਡਿਟਜਰਟ ਜੰਮਿਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਵੋ ,ਜਦ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨੋ |

– ਨਮਕ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ |

– ਦਾਦ ਵਿਚੋਂ ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ |

ਆਮ ਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ……………………..

– ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਇਕਿਜਮਾ ਦੇ ਮਰੀਜ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |

– ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੰਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ |

– ਅਨਾਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾਦ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

– ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬੂੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਲੇ ਦੇ ਗੁੱਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ |

– ਦਾਦ ਵਿਚ ਬਾਥੂ ਦੀ ਸਬਜੀ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਰਸ ਪੀਓ |

– ਸੇਧਾ ਨਮਕ ਨੂੰ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਗਾਜਰ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕਰਕੇ ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ |

– ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਦਾਦ ,ਖਾਜ ਅਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ |ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਓ |

-ਹਲਦੀ ਦਾ ਲੇਪ ਵੀ ਦਾਦ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |

– ਦੁਧ ਵਿਚ ਗੁਲਕੰਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |

– ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਓ |

– ਰੋਜਾਨਾ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ |

ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦਾਦ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ…………………..

ਤਿਰਫਲਾ ਨੂੰ ਤਵੇ ਜਾਂ ਕੜਾਹੀ ਵਿਚ ਰਾਖ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ |ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਘਿਉ ,ਫਟਕੜੀ ,ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਲਵੋ |ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਦਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਉੱਪਰ ਲਗਾਓ |ਇਹ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਪਸੀਜਨੇ ਵਾਲੀ ਦਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …