Breaking News

ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ

ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਓ ਤਾਂ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ,ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ |ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਂਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ,ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਆ ਗਿਆ |ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ |ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੇੈਸ਼ਰ ਲੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਅ BP ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰੋਂਗੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਵੇਗੀ |ਹਾਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜਨਰਲ ਨਾੱਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਵੋ |ਲੋਅ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ BP ਲੋਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ |

ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਹਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ |ਟਹਿਲਣਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500 ਕਦਮ ,ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਜਾਰ ਕਦਮ ,500 ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਰੂਰ ਟਹਿਲੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾੱਰਨਿੰਗ ਵਾੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ |ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾੱਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ ,ਮਾੱਰਨਿੰਗ ਵਾੱਕ ਦੀ ਜਗਾ ਈਵਨਿੰਗ ਵਾੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵੋ |ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਲਾ ਹੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੋ |ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਲਵੋ |ਆਪਣੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੋ |ਗਿਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਟੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ |

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰਦੇ ਲਈ ਮੈ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ?ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਵਾਯੂ ਅਤੇ ਦੌੜੋਗੇ ,ਐਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਾਂਗੇ |ਜੇਕਰ ਭੱਜੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਤ 80 ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰੋ ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ |

ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰ ਲਵੋ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਜਾਰ ਕਦਮ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਪੜਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦਵੋ |ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਲਗਾ ਦਵੋ |ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ 8 ਵਜੇ ਖਾ ਲਵੋ ਤਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬੀਟਾ ਦਵੋ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਠਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …