Breaking News

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਮਿਰਚ

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ |ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਵਿਚਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਸਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੋਰੀਅਨ ਅਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਤੇਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ |ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ |ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ……………………

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ……………………

ਇੰਮਯੂਨਟੀ ਵਧਾਏ……………………..

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ germs ਨਾਲ ਲੜਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਜਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ………………………….

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ Capsaicin ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਦੇ DNA ਦੇ ਨਾਲ Mix ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ |ਇਸ ਵਜਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ |

ਜੁਕਾਮ ਬੰਦ ਨੱਕ ਵਿਚ………………………….

ਜਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ |Capsaicin ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਤਦ ਕਰੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਜੁਕਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ |ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਖੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ |

ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ……………………………..

ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਮਿੰਨਰਲਸ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ |ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਵਾ ਦੇ ਕਰ ਹਾਰਟ ਸਹਿ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |

 

ਮੇਟਾਬੋਲਜਿਮ ਨੂੰ ਵਧਾਏ…………………………….

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਰੋਜਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜਮ ਵਧਦਾ ਹੈ |ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ appetizer ਅਤੇ Carminative ਹੈ |ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪਚੇਗਾ |

ਦਰਦ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਆਰਾਮ ਲਈ…………………………..

ਇਹ ਦਰਦ ਦੀ Perception ਨੂੰ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |ਰੀਡ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਦਰਦ ਸੂਚਨਾ ਕੋ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨਾਲ ਦਰਦ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ |

Rear view of a young man holding her neck in pain, isolated on white background, monochrome photo with red as a symbol for the hardening

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਾਰੇ…………………………

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ |ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ Anti Bacterial Activity ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ |

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ…………………………..

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੁੱਕੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲਵੋ |ਇਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਛਾਂਟ ਲਵੋ |125 ਗ੍ਰਾਮ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਲੈ ਕੇ 450 ਗ੍ਰਾਮ ਤਿਲ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਕਰੋ |ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਬਰਤਨ ਲੋਹੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਾਈਡਾਰ ਹੋਵੇ |ਇਸਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਤਦ ਤਕ ਪਕਾਓ ਜੜ ਤੱਕ ਮਿਰਚ ਕਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੱਕਣ ਦਵੋ |ਜਦ ਮਿਰਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੈ |ਹੁਣ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ |

ਸੇਵਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ…………………………..

ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਰਥਾਤ 5 ਮਿ.ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ |ਪਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ |

ਸਾਵਧਾਨੀ…………………………

ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਦਾ ਤੇਲ ਐਸੀਡਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗਰਭਅਵਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਵਾਓ |ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਸੀਡਿਟੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ |ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ |ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਵਾਓ |

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …