Breaking News

ਸਿਰਫ਼ 1 ਲਾਲ ਪਿਆਜ ਨਾਲ ਥਾਈਰਿਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮਾ

ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |ਥਾਇਰਡ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੋਕ੍ਰਾਇਨ ਗਲੈਡ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ |ਥਾਇਰਡ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਸ੍ਵਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਥਾਈਰਾਕਿਸਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਾਰਮੋਨਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਿਯੰਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਥਾਇਰਡ ਤਿੱਤਲੀ ਦੇ ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਥਾਇਰਡ ਦੋ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |ਹਾਈਪਰਥਾਇਰਡ ਅਤੇ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਡ |ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹਿ ਹੈ |ਥਾਇਰਡ ਵਿਚ ਵਜਨ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੇ ਅਚਾਨਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |ਇਸ ਰੋਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਥਾਇਰਡ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਟ ਕਿੱਲਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |ਇੰਮਯੂਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਐਂਟੀ-ਬੌਡੀ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋ ਇੰਮਯੂਨਟੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਥਾਇਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦਾ ਪਤਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਉਂਦਾ ,ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ |ਥਾਇਰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੇਟਾਬੋਲਿਜਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨਿ ਜੋ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ |ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ,ਦਿਲ ,ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ |

ਥਾਇਰਡ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ……………………….

ਜਦ ਤਣਾਵ ਦਾ ਸਤਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਥਾਇਰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਰਮੋਨਜ ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਇਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |ਇਹ ਥਾਇਰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ |

ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵੀ ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਵਜਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |

ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਿਟੂਊਟਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥਾਇਰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ |

ਥਾਇਰਡ – ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਥਾਇਰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਥਾਇਰਡ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਆਯੋਡੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਥਾਇਰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ |

ਸੋਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ,ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੋਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਥਾਇਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ |

ਸਿਰ ,ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਚੇਸ੍ਟ ਦੀ ਵਿਕਿਰਣ ਥਰੈਪੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਟੋਂਸਿਲਸ ,ਲਿਮਫ਼ ਨੋਅਡਸ ,ਥਾਈਮਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਕਿਰਣ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ |

ਥਾਇਰਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਰਭਅਵਸਥਾ ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਸ੍ਵੋਤਰ ਅਵਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ |ਗਰਭਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਣਾਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |

ਥਾਇਰਡ ਦਾ ਸਰਲ ਇਲਾਜ…………………………………

Igor Knjazkin,ਸੇਂਟ ਪੀਟਸਰਬਰਗ ,ਰੂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥਾਇਰਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖੋਜਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਉਪਾਅ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਔਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ “ਲਾਲ ਪਿਆਜ” ?

ਪਿਆਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ anti-bacterial, anti-fungal, anti-inflammatory, and cancer fighting ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿੰਨਰਲਸ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ |

ਪਿਆਜ ਨਾਲ ਥਾਇਰਡ ਦਾ ਇਲਾਜ……………………………….

ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਲਵੋ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਥਾਇਰਡ ਗਲੈੱਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਮਸਾਜ ਕਰੋ |ਮਸਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਧੋਵੋ ਨਾ ਰਾਤ ਭਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਵੋ ਅਤੇ ਪਿਆਜ ਦਾ ਰਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ|

ਇਹ ਉਪਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ |

 

About admin

Check Also

ਦੰਦਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਦੇ ਗਰਮ ਠੰਡੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਵਰਤੋ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖ਼ੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡਾ-ਗਰਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ …